Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoek aan www.ZUUMU.com†(het "platform") en het gebruik van alle diensten die ZUUMU aan u verleent door middel van het platform alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via het platform worden geleverd (de "Dienst") aan u (de "Gebruiker").†

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN NAUWKEURIG TE LEZEN VOORDAT U ONZE DIENST GEBRUIKT.†

ZUUMU
ZUUMU is onderdeel van Studio-Online, statutair gevestigd in Haarlem, Nederland en kantoorhoudende aan de Voorhelmstraat 25.002, 2012 ZM Haarlem, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34260703, Amsterdam

Welke diensten verleent ZUUMU?

ZUUMU biedt een platform om fotografiediensten ("Fotografie") te verkrijgen die door de Gebruiker aan professionele aanbieders (de "Fotografen" of "Fotograaf") kunnen worden aangeboden via platform.

Wanneer kunt u gebruik maken van Zuumu?
U dient 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te gebruiken. Indien er wet- en regelgeving op u van toepassing is als gevolg waarvan het gebruik van de Dienst vanwege leeftijd beperkt of anderszins verder wordt beperkt, of de mogelijkheid beperkt om contracten, zoals deze, aan te gaan, dan moet u zich aan dergelijke (leeftijds)grenzen houden en de Dienst niet gebruiken.

Indien u een natuurlijk persoon bent, dan verklaart u wettelijk meerderjarig te zijn en bevoegd te zijn om een bindend contract aan te gaan. Indien u zich namens een rechtspersoon registreert, verklaart u dat u bevoegd bent om deze Algemene Voorwaarden namens de rechtspersoon aan te gaan en eveneens bevoegd bent om de rechtspersoon te registreren voor het gebruik van het platform en het gebruik van de Dienst.†

Hoe kan Zuumu gebruikt worden
Zuumu stelt u in staat om een opdracht voor Fotografie aan ons netwerk van Fotografen te versturen. Via Zuumu.com kunt u aangeven welk soort Fotografie u wenst en waar en wanneer u een Fotograaf wenst.

Tarieven
Alle genoemde prijzen op de website van Zuumu zijn exclusief 21% BTW. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigigingen.

Ter voorkoming van enig misverstand: ZUUMU zelf levert†geen†Fotografie diensten en ZUUMU is geen Fotografie bedrijf. Het is aan de Fotograaf om Fotografie diensten aan te bieden, welke via het gebruik van de de Dienst aangevraagd kunnen worden. ZUUMU treedt alleen als tussenpersoon tussen u en de Fotograaf op.

Uw gebruik van de Dienst
U garandeert dat de informatie die u aan ZUUMU verstrekt nauwkeurig en volledig is. ZUUMU is te allen tijde gerechtigd om de informatie die u hebt verstrekt, te controleren en om de Dienst zonder opgave van redenen te weigeren.†

Door het gebruik van de het platform stemt u er verder mee in dat:

U de geleverde beelden alleen zult gebruiken voor eigen, gebruik en het niet aan een derde zal doorverkopen;
U anderen geen toestemming zult verlenen om uw account te gebruiken;
U uw account niet aan een andere (rechts)persoon zult afstaan of overdragen;
U zonder de juiste bevoegdheid geen account zult gebruiken dat onderworpen is aan rechten van een andere (rechts)persoon dan uzelf;†
U de Dienst niet zult gebruiken voor onrechtmatige doeleinden, Waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het sturen of bewaren van onrechtmatig materiaal of voor frauduleuze doeleinden;
U de Dienst niet zult gebruiken om hinder, last of ongemak te veroorzaken;
U geen afbreuk zult doen aan de juiste werking van het platform;
U op geen enkele wijze zult trachten het platform te beschadigen;
U de Inhoud van ZUUMU niet zult kopiŽren, of verspreiden zonder schriftelijke toestemming van ZUUMU;
U het wachtwoord van uw account dat of eventuele identificatie die wij u verstrekken en welke toegang geeft tot de dienst, veilig en vertrouwelijk zult houden;
U ons ieder bewijs van identiteit zult verstrekken dat wij redelijkerwijs verzoeken;
U de toepasselijke wetten van uw thuisland, het land, de staat en/of plaats waarin u zich bevindt tijdens het gebruik van de Dienst, zult naleven.
ZUUMU behoudt zich het recht voor om de Dienst onmiddellijk te beŽindigen indien u ťťn van de bovenstaande voorschriften niet naleeft.


Betaling
De tarieven die van toepassing zijn voor de Fotografiediensten door de Fotografen, kunnen op het platform worden gevonden. Deze kunnen van tijd tot tijd door ZUUMU worden gewijzigd of bijgewerkt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de huidige tarieven voor de Fotografiediensten. Dit geldt niet voor de op dat moment lopende opdrachten.

ZUUMU zal u namens de Fotograaf de Fotografiediensten in rekening brengen die door de Fotografen aan u worden verleend. Na bevestiging van een opdracht betaald u 50% vooraf via Ideal. Het overige deel van de verschuldigde som betaald u bij ontvangst van de download link. Ook stemt u ermee in dat u voor alle extra Fotografiediensten die u van de Fotografen afneemt, zult betalen en dat ZUUMU de diensten (met inbegrip van eventuele belastingen en extra kosten indien van toepassing) die door of in verband met uw account opgebouwd kunnen zijn, meegenomen worden in de eind betaling. Wanneer er minder kosten dan vooraf begroot zijn gemaakt tijdens uw opdracht zal dit in mindering worden gebracht bij de tweede betaling (eind afrekening) van uw opdracht.

ZUUMU gebruikt een externe betalingsverwerker (de "Betalingsverwerker") om uw rekening aan de Dienst te koppelen. De verwerking van betalingen of bijschrijvingen, indien van toepassing, in verband met uw gebruik van de Dienst zijn naast deze Algemene voorwaarden onderworpen aan de bepalingen, voorwaarden en het privacy beleid van de Betalingsverwerker, uw bank en de uitgever van uw creditcard. ZUUMU is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van de Betalingsverwerker. In verband met uw gebruik van de Diensten zal ZUUMU bepaalde transactiedetails verkrijgen, die ZUUMU uitsluitend in overeenstemming met haar Privacy- en Cookiemelding zal gebruiken.† Uitzondering hierop is wanneer er een kosten aanpassing door de fotograaf is gedaan in verband met wijzigingen tijdens de uitvoering van de fotografie-opdracht

Vrijwaring
Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden en het gebruik van de Dienst stemt u ermee in dat u ZUUMU, haar gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers, en elk van diens functionarissen, directeuren, overige gebruikers, medewerkers, gevolmachtigden en agenten, niet zal aanspreken voor, zal beschermen tegen en vrijwaren tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheidsverplichtingen en onkosten (inclusief honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van de Dienst alsmede:

uw overtreding of schending van een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden of een toepasselijke wet of voorschrift, al dan niet hierin genoemd;
uw schending van rechten van een derde partij, met inbegrip van Fotografiediensten die via de Dienst zijn geregeld, of†Uw gebruik of misbruik van de Dienst.

Aansprakelijkheid
De informatie, aanbevelingen en/of diensten die via de Dienst aan u worden verstrekt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en houden geen advies in. ZUUMU zal het platform en de inhoud daarvan redelijkerwijs juist en bijgewerkt houden, maar garandeert niet dat (de inhoud van) het platform vrij van fouten, gebreken, malware en virussen zijn of dat het platform juist, bijgewerkt en nauwkeurig is/zijn.†

ZUUMU is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van het platform of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, inclusief schade die door malware, virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie of door het platform wordt veroorzaakt, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van ZUUMU.†

ZUUMU is verder niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen met het platform (of de onmogelijkheid om deze te gebruiken), waaronder begrepen - maar daartoe niet beperkt -- schade die het gevolg is van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten, interceptie of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's, die voor elektronische berichten en overbrenging van virussen worden gebruikt.†

Onverminderd het voorgaande, en voor zover als toegestaan krachtens dwingend toepasselijk recht, zal de totale aansprakelijkheid van ZUUMU in geen geval een bedrag van EUR 500 te boven gaan of, indien van toepassing, het equivalent van dat bedrag in de valuta die door u voor de betaling van de Fotografiediensten aan de Fotograaf wordt gebruikt.

Zuumu streeft erna professionele kwaliteit te bieden, echter de kwaliteit van de Fotografiediensten die via het gebruik van de Dienst wordt aangevraagd, is geheel de verantwoordelijkheid van de Fotograaf, die uiteindelijk dergelijke Fotografiediensten aan u verleent. ZUUMU aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in verband met en/of als gevolg van de Fotografiediensten die door de Fotograaf worden verleend, of handelingen, activiteiten, handelwijze of gedrag en/of nalatigheid aan de zijde van de Fotografen. Klachten over de Fotografiediensten, die door de Fotografen worden verleend, kunnen echter wel via ZUUMU worden ingediend.†Deze zullen in alle redelijkheid worden beoordeeld.

Licentieverlening, beperkingen en beleid inzake auteursrecht
Ten behoeve van deze Algemene voorwaarden zijn de onderstaande definities van toepassing:

"Inhoud" betekent alle inhoud die voorkomt of wordt vertoond, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, logo's, afbeeldingen, handelsmerken, tekst, grafische tekst, grafische voorstellingen, beelden, bewegende beelden, geluid, illustraties, muziek, software, meningen, opmerkingen, commentaar, kunst, links, vragen, suggesties, informatie of ander materiaal.†"Inhoud van ZUUMU" betekent Inhoud die het eigendom is van of wordt gebruikt door ZUUMU het platform of Dienst, waaronder Inhoud waarvoor door een derde vergunning is verleend, maar uitgezonderd Gebruikersinhoud.† "Gebruiker" betekent een persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst.

Onder voorwaarde van uw naleving van deze Algemene voorwaarden verleent ZUUMU u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie:

om Inhoud van ZUUMU uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden te bekijken, te downloaden en af te drukken;
en†om alle Gebruikersinhoud te bekijken waartoe u uitsluitend voor uw persoonlijke doeleinden toegang hebt.†U hebt niet het recht om de verleende licentierechten in dit onderdeel te sublicentiŽren.

Behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Algemene voorwaarden mag u het platform, Dienst of Gemeenschappelijke Inhoud niet gebruiken, kopiŽren, aanpassen, wijzigen, daarvan afgeleide werken creŽren, verspreiden, licentiŽren, verkopen, overbrengen, in het openbaar vertonen, in het openbaar uitvoeren, vermenigvuldigen, overbrengen, afspelen, uitzenden of anderszins exploiteren. U mag de Gemeenschappelijke Inhoud niet hergebruiken zonder eerst de schriftelijke toestemming van ZUUMU verkregen te hebben. Er worden geen licenties of rechten stilzwijgend of anderszins aan u verleend krachtens intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom zijn van of beheerd worden door ZUUMU, behalve de licenties en rechten die uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden zijn verleend.

Licentie verleend door de Gebruiker
Te onzer uitsluitende beoordeling kunnen we Gebruikers toestaan Gebruikersinhoud op het platform of via de Dienst te plaatsen, te uploaden, te publiceren, in te dienen of over te brengen. Gebruikersinhoud wordt niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsmatig geacht. Dienovereenkomstig heeft ZUUMU het niet-exclusieve, royaltyvrije recht hebben om Gebruikersinhoud voor ieder doeleinde in ieder medium en over de gehele wereld te gebruiken, te kopiŽren, te verspreiden en bekend te maken aan derden ("Licentieverlening").†

U erkent dat ZUUMU slechts als een passief kanaal voor de verspreiding van de Gebruikersinhoud optreedt en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is jegens u of enige derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van de Gebruikersinhoud. ZUUMU zal niet doorlopend toezien op de Gebruikersinhoud die door u wordt gepubliceerd of als moderator tussen de Gebruikers optreden en ZUUMU zal evenmin een verplichting daartoe hebben. Zonder het voorafgaande te beperken, erkent u en stemt u ermee in dat opmerkingen, meningen, commentaar, suggesties en andere informatie die in de Gebruikersinhoud worden weergegeven of opgenomen, niet noodzakelijkerwijs die van ZUUMU weergeven.†

Ieder gebruik van de Gebruikersinhoud door u is geheel voor uw eigen risico. U verklaart en garandeert dat alle Gebruikersinhoud die door u wordt geplaatst of overgebracht, origineel van u is en niet het werk van derden kopieert of anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, privacy echten of persoonlijkheidsrechten en geen beledigende of kleinerende uitdrukkingen bevat. Verder verklaart en garandeert u dat u de hoedanigheid hebt om de licentie, zoals bepaald in deze alinea, te verlenen.

U stemt ermee in om ZUUMU te vrijwaren tegen alle kosten, onkosten, schade, verliezen en aansprakelijkheden, die opgelopen of geleden worden door ZUUMU met betrekking tot Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is of uw overige gebruik van het platform of de Dienst.†

ZUUMU behoudt zich uitsluitend ter eigen beoordeling het recht voor om Gebruikersinhoud, die door u geplaatst of overgebracht is, en waarvan ZUUMU van mening is dat deze niet in overeenstemming is met deze Algemene Voorwaarden (inclusief materialen die inbreuk maken of kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, privacy echten of persoonlijkheidsrechten) of anderszins onacceptabel voor ZUUMU is, (geheel of gedeeltelijk) te blokkeren of te verwijderen.

U stemt ermee in om ZUUMU onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen over Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden. U stemt ermee in om ZUUMU voldoende informatie te verstrekken om ZUUMU in staat te stellen te onderzoeken of dergelijke Gebruikersinhoud inbreuk maakt op deze Algemene voorwaarden. ZUUMU stemt ermee in om te goeder trouw pogingen te doen om een dergelijke klacht te onderzoeken en zal zodanige maatregelen nemen als ZUUMU te harer uitsluitende beoordeling besluit. ZUUMU garandeert of verklaart echter niet dat het dergelijke Gebruikersinhoud (geheel of gedeeltelijk) zal blokkeren of verwijderen.

Beleid inzake Auteursrecht
ZUUMU respecteert het auteursrecht en verwacht dat haar gebruikers dit ook doen. Het is ZUUMU's beleid om in voorkomende gevallen de toegang voor Gebruikers of andere accounthouders die (herhaaldelijk) de rechten van houders van auteursrechten schenden of geacht worden deze (herhaaldelijk) te schenden, te beŽindigen..

Beeldrecht
Tenzij anders overeengekomen liggen de beeldrechten bij u als gebruiker. Tenzij anders overeengekomen behoudt ZUUMU zicht het recht voor om alle beelden die via ZUUMU.com zijn verwerkt te publiceren op het platform als referentie materiaal.

Intellectueel Eigendomsrecht
Alleen ZUUMU (en haar licentiegevers, indien van toepassing) heeft alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder alle betrokken intellectuele eigendomsrechten, op en bij het platform en de Dienst en alle suggesties, ideeŽn, verzoeken voor verbetering, feedback, aanbevelingen of andere informatie die door u of enige andere partij met betrekking tot het platform of de Dienst wordt verstrekt.†

Deze Algemene voorwaarden vormen geen verkoop en dragen aan u geen rechten of eigendom over in of met betrekking tot het platform of de Dienst of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten, die het eigendom van ZUUMU zijn. De naam, het logo en de productnamen van ZUUMU, die met de Dienst zijn verbonden, zijn handelsmerken van ZUUMU, eventueel gelieerde ondernemingen of derden en er wordt geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.†

Duur en beŽindiging van het contract
Het Contract tussen ZUUMU en u is voor onbepaalde tijd. U kunt uw gebruikersaccount te allen tijde sluiten door de instructies op het platform van ZUUMU te volgen.

ZUUMU heeft het recht om het Contract te allen tijde en met onmiddellijke ingang te beŽindigen (door uw gebruik van de Dienst uit te schakelen) indien u:

een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden overtreedt of schendt, of† naar de mening van ZUUMU de Dienst misbruikt. ZUUMU is niet verplicht om vooraf kennisgeving van beŽindiging van het Contract te geven Na beŽindiging zal ZUUMU u in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden daarvan op de hoogte brengen.

Ongeldigheid van een of meer bepalingen
De ongeldigheid van enige bepaling van deze Algemene voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet aan.

Indien en voor zover in de gegeven omstandigheden een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onacceptabel is volgens criteria van redelijkheid en billijkheid, zal er in plaats daarvan een bepaling tussen de partijen gelden, die rekening houdend met alle omstandigheden, acceptabel is en die, rekening houdend met de inhoud en het doel van deze Algemene voorwaarden, zo veel als mogelijk met het nietige deel overeenstemt.†

Wijziging van de Dienst en de Algemene Voorwaarden
Te harer uitsluitende beoordeling behoudt ZUUMU zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te veranderen of te vervangen, of de Dienst te veranderen, op te schorten, te beŽindigen (waaronder te allen tijde zonder beperking de beschikbaarheid van een kenmerk, database of inhoud) door het plaatsen van een mededeling op het platform of door het versturen van een bericht via de Dienst of via e-mail. ZUUMU kan ook zonder kennisgeving of aansprakelijkheid beperkingen op bepaalde kenmerken en diensten opleggen of uw toegang tot delen van of de gehele dienst beperken.

Mededelingen
ZUUMU kan mededelingen doen door middel van een algemene mededeling via de Dienst of via elektronische mail aan uw e-mailadres dat geregistreerd staat in de accountinformatie van ZUUMU of via een schriftelijke aankondiging verstuurd via reguliere post aan uw adres dat is geregistreerd bij de accountinformatie van ZUUMU.†

Overdracht
U mag uw rechten krachtens deze Algemene Voorwaarden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZUUMU overdragen.†

Melding inzake Privacy en Cookies
ZUUMU verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van de bezoekers van het platform in overeenstemming met de melding inzake Privacy en Cookies.

Toepasselijk recht en geschiloplossing
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen, claims of onenigheid die uit of met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden ontstaan of de schending, beŽindiging, handhaving, uitleg of geldigheid daarvan of het gebruik van het platform of de Dienst (gezamenlijk, "Geschillen") zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland worden beslecht, tenzij u ZUUMU binnen een maand nadat ZUUMU beroep heeft gedaan op haar recht krachtens deze bepaling om een rechtszaak in Amsterdam, Nederland te beginnen, op de hoogte stelt dat u schikking van dit geschil, claim of onenigheid eist voor de betrokken rechtbank, die rechtens bevoegd is.†

Levering
Digitale bestanden met Fotografische Werken worden geleverd via Online bestands overdracht en zijn vanaf het moment van ontvangst voor risico van de Gebruiker.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door ZUUMU.com vastgesteld.

Indien ZUUMU.com en de Gebruiker overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft ZUUMU.com het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding te verhogen.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht waarde is.

Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische Werken schriftelijk aan info@ZUUMU.com te worden medegedeeld. ZUUMU.com heeft het recht om alsnog goed werk te leveren ter vervanging van afgekeurd werk, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Gebruiker zou leiden.

Faillissement/surseance
Zowel ZUUMU de Fotograaf als de Gebruiker hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beŽindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Gebruiker heeft de verstrekte licentie te beŽindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands Recht.

De toepasselijkheid van het Weens 1980 (CISG) is uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Gebruiker, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.